Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych- informacja dla ósmoklasistów!

9 czerwca o godz. 14.00 zostanie przeprowadzony (poprzez ww. witrynę) instruktaż z działania systemu.

Strona INSTRUKTAŻU

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona będzie w formie elektronicznej

 ETAP – wybór oddziałów i szkół od 15 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat zgłasza się do systemu    rekrutacji VULCAN  i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół tych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Jastrzębia-Zdroju (prowadzone przez Miasto Jastrzębie-Zdrój) + szkołę TEB Edukacja z Jastrzębia-Zdroju  (gdyż organem prowadzącym szkołę nie jest Miasto Jastrzębie-Zdrój), trzy z  Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, trzy z Raciborza,  itd.

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

I ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Na stronie internetowej znajduje się już informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

 

ETAP – składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych do dnia 22 czerwca (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 22 czerwca i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 23 czerwca do 7 lipca)

 

ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa od 26 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły.

 

ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia (do godz. 15.00)

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

 

ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia

ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 13 do 18 sierpnia (do godz. 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, także na stronach internetowych szkół.

W tym roku nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca!

Plik do pobrania:

ZasadyRekrutacjiDoSzkolSrednich